PAADC Privacy statement

Privacy Statement

 

Last updated: 11 march 2021

 

1. Politieke Advertentie Analyse van Digitale Campagnes (PAADC)

PAADC is een webbrowser-plug-in die is ontwikkeld door Algorithm Exposed, een onderzoeksgroep aan de Universiteit van Amsterdam. De browserplug-in verzamelt openbare berichten die de gebruiker in de Facebook-nieuwsfeed ziet, om persoonlijke en politieke advertentiepraktijken te onderzoeken en de invloed van deze advertenties op stemgedrag te onderzoeken. De plug-in is beschikbaar voor de Chrome- en Firefox-browser.

 

Deze plug-in maakt deel uit van een gezamenlijk onderzoeksproject tussen De Volkskrant, I&O Research en de Universiteit van Amsterdam.

 

2. Data collection

We nemen uw privacy zeer serieus en daarom ondernemen we stappen om de gegevens die worden verzameld te minimaliseren, terwijl wij toch kunnen onderzoeken wat we willen weten.


Om te begrijpen hoe persoonlijke en politieke advertenties plaatsvinden, moeten we begrijpen welke advertenties de gebruiker daadwerkelijk ziet. Dat betekent dat we openbare gegevens uit de tijdlijn van de gebruikers moeten verzamelen. In geen geval wordt er gekeken naar privéberichten.

 

Als u PAADC installeert, verzamelen wij:

 • Uw Facebook gebruikers-ID, deze wordt geanonimiseerd
 • De datum en tijd elke keer dat u uw Newsfeed vernieuwt;
 • De datum en tijd van de impressie van elk bericht op uw Newsfeed;
 • De positie van elk bericht in uw Newsfeed;
 • Het HTML gedeelte van elke advertentie in uw Newsfeed.

 

3. Privacy and opt-out

Hier is hoe we uw privacy beschermen:

 

 1. Aanmelden om deel te nemen aan PAADC: u moet zich aanmelden door de webbrowser-add-on te installeren. We maken het heel duidelijk dat u deelneemt aan het onderzoek, en we laten u door een aantal extra hoepels springen om er zeker van te zijn dat u begrijpt waarvoor u zich aanmeldt.
 2. Openbare berichten: PAADC verzamelt alleen berichten die zijn gemarkeerd als “Openbaar” op Facebook, wat betekent dat iedereen ter wereld deze berichten kan bekijken, zelfs als ze geen Facebook-account hebben. “Openbare” berichten worden uitgelegd op de Facebook-helpsite. We oogsten alleen uw openbare NewsFeed, niet de privé-inhoud die u uploadt naar uw eigen profiel.
 3. Opt-out: Volgens de Verklaring van Rechten en Verantwoordelijkheden van Facebook, wanneer u iets publiceert als openbaar, staat u iedereen toe om het te gebruiken – ook ons. Als u zich volledig wilt afmelden voor PAADC, kunt u dit doen door de plug-in te verwijderen.

5. Datagebruik

We zullen de informatie die we verzamelen alleen gebruiken om de gepersonaliseerde en politieke advertenties te begrijpen, de plug-in te verbeteren en onze methodologie te verbeteren. Door PAADC verzamelde data worden toegankelijk gemaakt voor onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Onderzoeksresultaten en inzichten worden openbaar gemaakt via zowel academische als journalistieke artikelen. Er zullen in geen enkele publicatie persoonlijk identificeerbare gegevens aanwezig zijn. We zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie nooit aan iemand anders verkopen of met iemand anders delen.

 

6. Tijdspanne en bewaartermijn

Het verzamelen van gegevens stopt automatisch na de Nederlandse verkiezingen, uiterlijk tot en met 28 maart 2021. De gegevensverzameling wordt daarna gedeactiveerd en er worden geen gebruikersgegevens meer verzameld. Gegevens kunnen maximaal tien jaar worden bewaard voor onderzoeksdoeleinden.

 

7. Afmelden

U kunt op elk moment stoppen met deelnemen aan het onderzoek. Als u wilt dat wij stoppen met het verzamelen van uw informatie nadat de tool is geactiveerd, verwijdert u gewoon de webbrowser-add-on (lees de instructies hier). Als je wilt dat we de informatie verwijderen die we al hebben verzameld, stuur dan een verzoek naar info@algorithms.exposed.

 

8. Third parties

Voor gegevensopslag werken wij samen met Greenhost, waarmee wij een dataverwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan wijzigingen, eventuele wijzigingen worden hieronder vermeld.

 

 

 

11 maart 2021: Conform academische dataverwerking en opslag standaarden worden data tien jaar bewaard voor onderzoeksdoeleinden.

 

 

Algorithms Exposed © 2021

 

 

Privacy Statement

 

Last updated: 24 November 2020

 

1. Politieke Advertentie Analyse van Digitale Campagnes (PAADC)

PAADC is a web browser plugin developed by Algorithm Exposed, a research group at the University of Amsterdam. The browser plugin harvests public posts the user sees in their Facebook newsfeed, in order to look into personal and political advertisement practices and to investigate the influence these advertisements have on voting behaviour. The plugin is available for Chrome and Firefox browser.

 

This plugin is a part of a collaborative research project involving Dutch Publisher De Volkskrant, polling desk I&O Research and the University of Amsterdam. 

 

2. Data collection

We take privacy very seriously, and therefore we are taking steps to minimize the data that is collected while still providing us the insights we need. 

 

To understand how personal and political advertising takes place, we need to understand what advertisements the user actually sees. That means we need to collect public data from the users timeline. No private messages will be taken into account. 

 

If you install PAADC, we collect:

 • An anonymized version of your Facebook user ID
 • The date and time each time you refresh your Newsfeed;
 • The date and time of the impression of every post on your Newsfeed;
 • The position of every post in your Newsfeed;
 • The HTML section of every advertisement in your Newsfeed.

 

3. Privacy and opt-out

Here is how we are protecting your privacy:

 

 1. Opt-in to take part in PAADC: you have to opt in by installing the web browser addon. We make it very clear that you are taking part in the research, and we make you jump through some extra hoops to make sure you understand what you are signing up for.
 2. Public posts: PAADC only collects posts that are flagged as “Public” on Facebook, meaning anyone in the world could view these posts, even if they do not have a Facebook account. “Public” posts are explained on the Facebook help site. We only harvest your public NewsFeed, not the private content that you upload to your own profile.
 3. Opt-out: According to the Facebook Statement of Rights and Responsibilities, when you post something as Public, you are allowing anyone to use it – including us. If you want to opt out of PAADC entirely, you can do so by uninstalling the plugin.

5. Data usage

We will use the information we collect only for the purposes of understanding the personalized and political advertisement, improving the plugin, and improving our methodology. Data harvested by PAADC will be made accessible to researchers of the University of Amsterdam. Research results and insights will be made public through both academic and journalist articles. No personal identifiable data will be present in any publication. We will never sell or share your personally identifiable information with anyone else. 

 

6. Timespan and data retention

Data collection will end automatically after the Dutch elections took place, March 28rd 2021 the latest. The data collection will afterwards be deactivated and will no further collect any user data. Data can be retained for a maximum of ten years for research purposes. 

 

7. Opt-out  

You can stop participating in the research at any given time. If you want us to stop collecting your information after the tool has been activated, just uninstall the web browser addon (read instructions here). If you want us to delete the information we’ve already collected, please send a request to info@algorithms.exposed.

 

8. Third parties

For data storage we work with Greenhost, with whom we have a data processing agreement in place. 

 

This privacy statement may be subject to changes, any changes will be indicated below.

 

March 11, 2021: In accordance with academic data processing and storage standards, data is retained for ten years for research purposes.

 

 

 

Algorithms Exposed © 2021

 

 •